ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА Spestibg.com”


 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

    1. Когато разглеждате или използвате тази Интернет страница (уеб сайт), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с тези УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, както и че носите отговорност по действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия за ползване за предназначени за регулиране на отношенията между „МАГС ТРАВЕЛ” ООД, ЕИК: BG202700619, със седалище и адрес на управление: с. Баня, ул. „Неофит Рилски“ 49, и посетителите на сайта Spestibg.com („Потребители”), по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване. Използването на този сайта Spestibg.com е обвързано от настоящите общи условия за ползване. Чрез достъпа до (зареждането на) сайта вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля не изполвайте сайта. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

    2.  Spestibg.com извършва своята дейност, издавайки от името и за сметка на своите партньори, с които е в договорни отношения, Ваучери, чрез които потребителите на сайта могат да се възползват от определен продукт или услуга. Системата на сайта генерира Уникален код за всеки отделен ваучер, което препятства възможността от злоупотреби.


Данни за „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД
    3. Информацията по-долу се предоставя на основание Закона за електронна търговия и Закона за защита на потребителите:
3.1. Наименование на Tуроператора: „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД, с лиценз ТО: РК-01-7357 и ТА: РК- 01- 7174
3.2. Седалище и адрес на управление: с. Баня, ул. „Неофит Рилски“ 49.
3.3. Адрес за упражняване на дейността: с. Баня, ул. „Неофит Рилски“ 49.
3.4. Данни за кореспонденция:
3.4.1. Адрес – с. Баня, ул. „Неофит Рилски“ 49.
3.4.2. Адрес на електронна поща: info@spestibg.com.
3.5. Вписване в публични регистри:
3.5.1. Търговски регистър: ЕИК  BG202700619
3.6. Надзорни органи:
3.6.1. Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg;
3.6.2. Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.


II. ТЕРМИНИ


    1. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта „spestibg.com”, имат следния смисъл:
1.1. „САЙТ” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна www.spestibg.com, собственост на и администриран от „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД.
1.2. „ДОСТАВЧИК” – физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стоката/услугата, предмет на промоционалната му оферта, публикувана на Сайта.
1.3. „КЛИЕНТ” – Потребител на Сайта, който е закупил ваучер, предоставящ му възможността да получи при определени условия предплатената стока/услуга, предлагана от съответния Доставчик.
1.4. „Информационна система / Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
1.5. „Интернет страница” по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
1.6. „IP Адрес” ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
1.7. “ПОТРЕБИТЕЛ” – Всяко лице, осъществило достъп до сайта директно въвеждайки името на сайта в своя браузър или посредством пренасочване от други сайтове.
1.8. „СТОКА/УСЛУГА” – конкретна стока или услуга (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от страна на Доставчик, която последния желае да промотира сред Потребителите на Сайта, като им я предложи за закупуване при определени условия и отстъпки.
1.9. „СДЕЛКА” – публикувана в Сайта оферта на Доставчик за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при специална ценова отстъпка.
1.10. „ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” – сключен посредством Сайта договор между Доставчик и Потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Оператора от името на Доставчика и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.
1.11. „ВАУЧЕР” – електронен документ, удостоверяващ правото на Потребител да получи закупена и изцяло предплатена Стока/Услуга съгласно условията на конкретна Сделка.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД  предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване на предоставени от рекламодателите (предоставящи) услуга и/или стока, по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си „spestibg.com”.

2. „МАГС ТРАВЕЛ” ООД  се задължава да предостави на регистрираните Потребители достъп до електронна система за групово онлайн пазаруване, като осъществява контакта между потребителите и рекламодателите за сключване на договор (Ваучер) за закупуване на стоки и/или услуги и предварително плащане на договорената цена. Договорът (Ваучер) между Потребителят и Рекламодателите се счита сключен при предварителното плащане на договорената цена, а действието му може да зависи от условие (сключване на определн брой договори и др.) или срок.

3. „МАГС  ТРАВЕЛ ” ООД  единствено и само поддържа интернет сайта „spestibg.com”, като не носи отговорност при следните случаи:

· За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „МАГС ТРАВЕЛ ” ООД  или трети лица, подизпълнители в сайта „spestibg.com”;

· За нарушаване на авторските и сродни права чрез позиционирането на материали, обект на тези права, предоставени от трети лица, промотиращи чрез интернет сайта, собственост на „МАГС ТРАВЕЛ ” ООД;

· За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки, банери, поставени на настоящия сайт;

· За всички вреди, причинени на Потребителите при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди;

· Ако трето лице – приносител на ваучера е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Потребителят;

· За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта „spestibg.com”, независещи от екипа на същия.

4. Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретен потребителски профил в рамките на информационната система на „spestibg.com”. Когато Потребителят промени потребителското си име, „spestibg.com” не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно „spestibg.com” за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6. Потребителят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „spestibg.com”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на „spestibg.com“, без изричното разрешение на „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД.


           


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „spestibg.com”, „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД

1.  Екипът на „spestibg.com”, извършва обстойна проверка на своите Партньори, предлагащи оферти на сайта, като обръща особено внимание на цените на продуктите и услугите и наличието на реални отстъпки от тях. Въпреки това  „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД не носи отговорност за поведението на недобросъвестни търговци.
         2. Клиентите на сайта приемат общите условия за ползването му и декларират, че са информирани за това че някои от офертите съдържат ограничения (напр. Ваучерът може да се използва в определен ден от седмицата, в определен час или само от лица, притежаващи определена от българското законодателство дееспособност).
         3. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД не възстановява пари поради настъпване на обстоятелства вследствие недобросъвестно поведение от страна на Клиента, касаещо някоя, но не само, от горепосочените хипотези. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД  не възстановява и суми по заплатени оферти, когато Клиентът не е положил дължимата грижа да съхрани информацията,съдържаща се на ваучера или пък е изгубил последния и той е попаднал в ръцете на трето лице, което се е възползвало от него.
         4.  „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД възстановява пари на клиентите единствено и изключително в някои от следните изброени хипотези:
- Клиентът не е допускан в обект на наш Партньор.

5. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД възстановява пари на клиентите заплатили чрез кредитна/ дебитна карта, единствено по сметката на използваната карта.

6. Суми се възстановавят след подадена от страна на Клиента писмена декларация за обстоятелствата налагащи връщането. По подадените декларации Клиентите носят наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс. Възстановените от Оператора суми се използват от Потребителите на Сайта при закупуване на Ваучери по други Сделки, като наличните суми се отразяват в техните акаунти. При желание от страна на Потребителите, Операторът превежда по електронен път възстановените суми съгласно гореизложеното, като разноските по превода са за сметка на Потребителите.


V. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИ 
         1. За да ползват услугата по закупуването на публикуваните Ваучери, Потребителите е необходимо да се регистрират. Регистрацията е доброволна. Процедурата и условията по регистрацията са следните:                  

Потребители, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма, съдържаща: име, фамилия, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име и паролa, при извършване на регистрацията. Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай, че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.
         2. В резултат на правилна регистрация, Операторът създава профил (акаунт) на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Сайта (влизане в системата). Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
         3. Всеки профил на потребител на сайта ще разполага с уникална парола, избрана от самия потребител, която при забравяне ще може да бъде възстановявана като потребителят направи заявка за изпращане на имейл със забравената парола на електронната си поща.
         4. В случай че трети лица узнаят парола на потребителя, потребителят трябва своевременно да информира екипа на „spestibg.com”,, за да бъдат взети навременни мерки с оглед предотвратяване на злоупотреби. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД не носи отговорност в случай, че потребителят не информира своевременно за подобно изтичане на иформация, от което са последвали щети за Потребителя.
         5. При възникване на спорна ситуация, касаеща валидността на направена заявка и извършено плащане, за валидно ще се счита заявлението за плащане направено от притежателя на профила, от който е направена зaявката.
         6. Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж.
         7. Освен информацията предоставена посредством регистрационната форма, акаунтът съдържа и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Ваучери.
         8. На потребителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването си в списък на Потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ.

1. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД публикува на Сайта ежедневно Сделки на Доставчици, представляващи предложения на последните в електронен вариант за закупуване от страна на Потребителите на издадените от името на Доставчиците Ваучери  за получаване чрез тях на съответни предплатени Стоки/Услуги.

2. Сделката включва определена отстъпка от цената, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия.

3. Всяка Сделка е обвързана с определен срок за приемането й („Крайна дата на Сделката”), в рамките на който Потребителите ще имат възможност да закупят съответните Ваучери.

4. Сделката съдържа и други условия, като например: подробна информация за съответния Доставчик, подробно описание на Стоката/Услугата, общи условия на Доставчика за предлагането на Стоката/Услугата (ако има такива), адрес на търговския обект, работно време на Доставчика, небходимост от предварителна резервация, и др. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.

5. Потребителите могат да използват следните средства за заплащане на закупените Ваучери: ePay, eBG ( може електронно плащане с дебитни карти, касово плащане в един от офисите на easypay  касово плащане в произволно издадена банка по сметка на ”МАГС ТРАВЕЛ” ООД  , за клиенти притежаващи електронно банкиране – електронен превод по сметка на ”МАГС ТРАВЕЛ” ООД  изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане, същите ще бъдат автоматично пренасочени към платежните страници на ePay, eBG в случай че бъде избрана тази опция за плащане. След успешно извършване на плащането, Потребителите ще получат електронен ваучер, който трябва да се запази и разпечатa преди употребата му.

6. При извършване на плащане чрез Кредитни/ дебитни карти /Master, Maestro, Visa/ Клиента заплаща такса превод 2.50% от стойността на покупката.

7. Потребителите декларират, че дават изричното си и безусловно съгласие платените суми съгласно предходната точка да съставляват авансово плащане по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

8. Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни без предизвестие. Ваше задължение е да проверявате периодично условията за ползване за извършени промени по тях. Всички промени по условията за ползване влизат в сила от датата им на публикуване в сайта “spestibg.com”, като с всяко последващо ваше посещение вие приемате новите условия за ползване на сайта.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ.

         1. „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

         2. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя, „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

         3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД има право да предостави личната информация за Потребителят на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

         4. С приемането (натискането на бутона в платформата приемам) на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява Личните му данни да се използват от „МАГС ТРАВЕЛ“ ООД за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели с рекламодателите и статистическа обработка в съответстие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

© 2016. spestibg.com. All Rights Reserved